#کتاب_۱۰۰۰_تست_در_مکانیک_کوانتومی

رتبه ۱۲کنکور ارشد پارسال بعلت حل این کتاب بالاترین درصد تخصصی را زده بودند.

1000تست کوانتوم