ویرایش های جدید کتاب دکتری

📒جلد اول کتاب کوانتوم مکانیک پیشرفته :این کتاب شامل درس ٬نکات٬تست و ازمون است. همچنین تمام مسائل مهم ساکورایی و زتیلی را نیز دارد. 

📕جلد دوم کتاب الکترودینامیک: این کتاب شامل درس ٬نکات٬تست و ازمون است. همچنین تمام مسائل مهم جکسون را نیز دارد. 

📗جلد سوم مکانیک اماری: این کتاب شامل درس ٬نکات٬تست و ازمون است. همچنین تمام مسائل مهم پاتریا، کوبو و هوانگ را نیز دارد. 

📘جلد چهارم کتاب دکتری فیزیک حل کامل دفترچه های کنکور دکتری از سال ۹۱ تاکنون. البته سال ۹۵ را ندارد چون منابع کنکور متفاوت بوده است .

📙جلد پنجم‌ : ۱۰۰۰ تست در مکانیک کوانتومی. این کتاب شامل ۶۰۰ تست کنکور ارشد و ۴۰۰ تست تالیفی است.

📙جلد ششم :۱۰۰۰ تست در الکترومعناطیس. این کتاب شامل ۶۰۰ تست کنکور ارشد و ۴۰۰ تست تالیفی است.

📙جلد هفتم :  کتاب زبان که شامل حل سوالات کنکور تمامی گروه ها و گرامر و واژگان است.

کتابهای دکتری فیزیک

برای تهیه اینجا کلیک کنید.