🌞قابل توجه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک 


🔴ضریب اپتیک امسال دو است مانند الکترومغناطیس

کلاس نکته و تست ویژه درس اپتیک

با توجه به اینکه ضرایب منابع فوتونیک تغییر کرده است کتاب اپتیک ویژه کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک انتشارات همپا شامل درس ،تست های طبقه بندی شده ، و حل تستهای کنکور ارشد

اپتیک