#کتاب_۱۰۰۰تست_مکانیک_کلاسیک

شامل بیش از ۱۰۰۰تست ٬بیش از ۶۰۰تست تالیفی 

#رتبه ۱۲

کنکور ارشد پارسال تمام تستهای این کتاب را خوانده بود

1000 تست مکانیک