به دلیل عدم وجود مجموعه ای کامل و یکجا برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک بر آن شدیم تا کتاب ارشد فوتونیک را فراهم کنیم. 

کتاب ارشد فوتونیک شامل حل کنکورهای ارشد فوتونیک از سال ۹4 تاکنون(۹۷) است.

ارشد فوتونیک

سعی بر آن شده تا حل های کامل برای سوالها ارائه شود. امیدواریم که این کتاب برای داوطلبان رشته فوتونیک مفید واقع شود. حتما لطفا ما را از پیشنهادات خود باخبر کنید.

برای تهیه اینجا کلیک کنید