◀️انتخاب از گرایش های غیر از گرایش داوطلب چه نکات مثبت و منفی دارد?!

روز مصاحبه ابتدا پایان نامه را از شما میپرسند . سپس سوالات عمومی و‌تخصصی خواهند پرسید.  پس مطالعه تخصصی از گرایش انتخابی داشته باشید 

این جمله که با انتخاب از گرایش غیر از خود قطعا رد خواهید شد نمی تواند قطعا درست باشد. بسیاری از دانشجویان همپا بوده اند  که از گرایش هسته ای ٬جامد پذیرفته شده اند یا از جامد اتمی یا از هسته ای ٬پلاسما .

ولی میتوان گفت کار این دوستان در روز مصاحبه سخت است.چون‌ سلیقه و قانع شدن استادی که قصد گرفتن دانشجو دارد٬ نقش زیادی در انتخاب دارد پس میتوان امیدوار بود .


❇️البته هیچ گاه  توصیه نمیشود تغییر گرایش داشته باشید ولی درصورت داشتن پژوهش مرتبط با گرایش جدید یا پایان نامه میان رشته ای(میان دو گرایش)

این امکان پذیر است و تعداد بسیار زیادی از دانشجویان این کار را انجام داده اند

@hampaketab