▪️نوِشتَکِ  پیرامون #انتخاب_رشته_دکتری

💥سال گذشته چه دانشگاههایی آزمون تشریحی برگزار کردند .

❇️سال گذشته در تهران دانشگاههای 

شریف 

دانشگاه تهران 

دانشگاه خوارزمی آزمون تشریحی برگزار کردند

◀️منابع آزمون شریف 

مباحث پایه ای و دانش عمومی فیزیک 

◀️مباحث آزمون دانشگاه تهران 

مکانیک آماری پیشرفته 

مکانیک کوانتومی پیشرفته 

الکترودینامیک 

◀️مباحث آزمون دانشگاه خوارزمی 

فیزبک پایه و‌فیزیک مدرن 

🛑توجه داشته باشید این موارد آزمون سال گذشته بوده است برای امسال به اطلاعیه های دانشگاه ها باید توجه کرد 

@hampaketan

با آرزوی موفقیت تک تک دوستان