نکاتی پیرامون رتبه ۳ دکتری ۹۷ و ۹۸

سال گذشته مطلبی را در سایت قرار دادیم که چرا رتبه ۳کنکور سال ۹۷ درصدهای فراتر از تصور زده بودند؟! 

 

نکته جالب رتبه ۳ کنکور دکتری ۹۷ این است که ایشان درصد کوانتوم بالای هشتاد و الکترودینامیک بالای هفتاد درصد زده بودند.

امسال از ده نفر اول کنکور کارنامه ۲نفر را از خانواده بزرگ همپا قرار دادیم.

 

نکته جالب درصد رتبه ۳کنکور دکتری سال ۹۸ است.

از ایشان خواهش کردیم که کارنامه نهایی شان را که سنجش گزینه زده شده و‌گزینه درست را نشان میدهد را برایمان بفرستید که در سایت قرار خواهیم داد

 

اما نکته جالب :

رتبه ۳ دکتری۹۸ از ۱۵سوال آماری ۱۱سوال را درست زده اند یعنی درصد این‌درس بالای هشتاد میشود.

جالب تر این که ایشان این‌درس را از بهمن‌ زیر نظر دکتر بهتاج و طبق کتابهای ایشان مطالعه کرده اند. ایشان در ابتدا حتی این درس را کنار گذاشته بودند .اگر این درس را با مشورت در یک ماه نمیخوانند قطعا رتبه ۳ کسب نمی کردند.

کارنامه‌ ایشان‌در کانال موجود است و‌کارنامه نهایی ایشان در کانال قرار داده میشود .

با همپا موفقیت آسان است

@hampaketab