کتاب استعداد تحصیلی همپا به چاپ رسید. این کتاب ویژه کنکور دکتری علوم پایه است. کتاب حاضر یک مجموعه بی نظیر برای استعداد تحصیلی است.

ویژگی های این کتاب عبارتند از:

  • تمام کتابهای موجود در بازار دیده شده است. با داشتن نکات خاصی که فقط و فقط در این کتاب است و ‌توسط مولف برای اولین بار اورده شده همچنین حجم کار هم بگونه ای انتخاب شده است که از اطناب جلوگیری شده و این کار باعث میشود تا دانشجو چند بار بتواند این مجموعه را مطالعه کند.
  • چون این کتاب ویژه کنکور دکتری و ویژه گروه علوم پایه است، مباحث مرتبط با این گروه در این کتاب گنجانده شده است. به عنوان مثال بحث تجسمی که ویژه گروه فنی مهندسی و بحثهایی که ویژه کنکور ارشدMBA است در آن موجود نیست. این کار باعث آرامش داوطلبان و کم حجم شدن کتاب است.
  •  نکاتی در این مجموعه گردآوری شده است که در هیچ کتابی نیست.
  • مباحث ابتدایی (لگاریتم، اعداد طبیعی، جمع و تفریق کسر و ...) باعث اتلاف وقت داوطلبان می شود در این کتاب جایی ندارد. چون حتما انها را می دانید.
  • کنکور دکتری ۹۶، ۹۷، ۹۸ علوم پایه با پاسخ تشریحی در انتهای کتاب است.

برای تهیه اینجا کلیک کنید.