سال گذشته مطلبی را در سایت قرار دادیم که چرا رتبه ۳کنکور سال ۹۷ درصدهای فراتر از تصور زده بودند. چند نکته درباره مقایسه این دو رتبه به همراه کارنامه رتبه 3 را مشاهده کنید. هر دوی این عزیزان از دانشجویان همپا بوده اند.

نکته جالب رتبه ۳ کنکور دکتری ۹۷
درصد کوانتوم بالای هشتاد که و الکترودینامیک بالای هفتاد بود
امسال از ده نفر اول کنکور کارنانه ۲نفر را قرار دادیم از خانواده بزرگ همپا

نکته جالب درصد رتبه ۳کنکور دکتری سال ۹۸ است.
از ایشان خواهش کردیم که کارنامه نهایی شان را که سنجش گزینه زده شده و‌گزینه درست را نشان میدهد را برایمان بفرستید که در سایت قرار خواهیم داد

اما نکته جالب :
رتبه ۳ دکتری از ۱۵سوال آماری ۱۱سوال را درست زده اند یعنی درصد این‌درس بالای هشتاد میشود
جالب تر این که ایشان این‌درس را از بهمن‌ زیر نظر دکتر بهتاج و طبق کتابهای ایشان انجام دادند حتی این درس را کنار گذاشته بودند .اگر این درس را با مشورت در یک ماه نمیخوانند قطعا رتبه ۳ کسب نمی کردند.
کارنامه‌ ایشان‌در کانال موجود است و‌کارنامه نهایی ایشان در کانال قرار داده میشود .
با همپا موفقیت آسان است
@hampaketab

کارنامه رتبه 3 دکتری فیزیک