چند کارنامه های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی را برای اطلاع دانشجویان را در سایت قرار داده ایم. کارنامه های رتبه های 7 ، 34 و 101 ژئوفیزیک و رتبه 9 و 25 هواشناسی را در زیر مشاهده می فرمایید. 

رتبه 7 در کلاسهای فیزیک پایه و ریاضی فیزیک همپا شرکت داشته اند. رتبه 101 از کتاب های همپا استفاده کرده است. 

رتبه 7 لرزه شناسی موسسه ژئوفیزیکدانشگاه تهران، رتبه 34 زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و رتبه 101 لرزه شناسی دانشگاه شاهرود پذیرفته شده اند. با آرزوی موفقیت برای همه دانشجویان.

کارنامه های ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

کارنامه و درصد و رتبه ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی

کارنامه و درصد و رتبه ارشد ژئوفیزیک و هواشناسی