مانند سال های اخیر آزمونهای همپا با قدرت بیشتر برگزار می شود. آزمونهای همپا هماهنگی خوبی با سوالات کنکور دارد. در پستهای قبلی تشابه آزمون همپا با کنکور را با قرار دادن سوالات مشابه اثبات کرده ایم.

امسال نیز با پنج آزمون آزمایشی به داوطلبان عزیر برای آمادگی بیش از پیش کمک خواهیم کرد. برنامه ، تاریخ و بودجه بندی آزمونها به شرح زیر می باشد.