مانند سال های اخیر آزمونهای همپا با قدرت بیشتر برگزار می شود. آزمونهای همپا هماهنگی خوبی با سوالات کنکور دارد. در پستهای قبلی تشابه آزمون همپا با کنکور را با قرار دادن سوالات مشابه اثبات کرده ایم.

امسال نیز با پنج آزمون آزمایشی به داوطلبان عزیر برای آمادگی بیش از پیش کمک خواهیم کرد. برنامه ، تاریخ و بودجه بندی آزمونها به شرح زیر می باشد.

آزمون آزمایشی دکتری

🌞آزمون پنجاه درصد اول انتشارات همپا 

✳✳️کوانتوم 

✔عملگرها(انواع عملگر -ماتریس ها ✔بسط های هاسدورف و‌گلابر و‌‌.‌....)
✔اسپبن -آزمایش اشترن گرلاخ-
✔تحول زمانی 
✔اندازه حرکت زاویه ای 
✔جمع اندازه حرکت زاویه ای ضرایب کلبش گوردن
✔نوسانگر هارمونیک 

✳✳️الکترومغناطیس و الکترودینامیک 

🔵قانون کولن 
🔵میدان الکتریکی 
🔵پتانسیل الکتریکی 
🔵خازن 
🔴مقاومت الکتریکی 
🔴ضرایب پتانسیل و ضرایب خازن 
🔴روش های تقریبی (وردش در خازن )
🔴حل معادله لاپلاس در یک بعد (در سه دستگاه دکارتی -استوانه ای و کروی )
🔴حل معادله لاپلاس در دو بعد 
🔴حل معادله لاپلاس در سه بعد 
🔴تابع گرین یک بعدی-دو‌بعدی -سه بعدی
🔴روش تصویر 
🔴روش نگاشت در الکتروستاتیک
 🔴انرژی الکتریکی

✳✳️ترمودینامیک و مکانیک آماری 

🔹قانون صفرم اول و ‌دوم ترمودینامیک 
🔹انتروپی 
🔹چرخه ها و یخچالها 
🔹آنتالپی -انرژی آزاذ هلمهولتز انرژی 
🔹گیبس 
🔹معادلات ماکسول در ترمودینامیک
🔹معادلات انرژی 
🔸معادلات TDS
🔸معادلات ظرفیت گرمایی ویژه 
🔸نقاط بحرانی گازها 
🔸مبانی آمار و احتمال 
🔸سیستم میکروکانونیکال 
🔸سیستم کانونیکال
✅✅تمام سرفصل ها برمبنای کتابهای انتشارات همپا است
@hampaketab

سرفصل های آزمون 50 درصد دوم نیز قرار داده خواهد شد.