به مقایسه دو رتبه ارشد فیزیک پزشکی سال ۹۸ پرداخته ایم: