به مقایسه دو رتبه ارشد فیزیک پزشکی سال ۹۸ پرداخته ایم:

رتبه ۵
معدل ۱۵/۵۸
ورودی۹۳فیزیک
درصدها
فیزیک ۶۹/۶۹
ریاضی ۴۷/۳۶
فیزیک اتمی و‌هسته ای ۶۶
زبان ۶۰
مدت مطالعه از دی ماه تا اخر تیر که کنکور برگزار شده است


رتبه ۳۸ از دانشجویان همپا
معدل ۱۳
وردی ۸۵فیزیک
فیزیک ۵۱
ریاضی ۳۰
فیزیک اتمی و‌هسته ایی ۶۰
زبان ۶۶/۶۷
زمان شروع به مطالعه اخر اردیبهشت تا کنکور تا تیر
منابع :کتابهای همپا و زیر نظر مشاور همپا
ایشان ریاضی را فقط یک هفته مطالعه کردند .


فیزیک از کتاب نقشه راه همپا که کتابی جدید است مطالعه کردند. در کوتاهترین زمان بهترین نتیجه را بگیریند


زبان با توجه به حد نصاب اولویت دوم بود تا بالای حد نصاب بزنند.کتاب نقشه راه همپا منبع مورد مطالعه ایشان بوده است .


فیریک هسته ایی از کتاب نقشه راه همپا


نتایج
۱-‌ نزدیکی بیش از حد درصدهای رتبه ی ۵تا ۳۸ اگر دقت نمایید تنها دو درس فیزیک و‌ریاضی است که رتبه ۵ بالاتر زده اند
درس فیزیک هسته ای و‌زبان تقریبا شبیه به هم است .

۲-اهمیت درس فیزیک پایه که ضریب ۴دارد و بالا زدنش کمک بسیاری در رتبه عالی میکند.

۳- معدل هم نقش خاص خود را دارا است

۴-از نتیجه رتبه ۳۸مشخص است باتوجه به نوع سوالهای ارشد فیزیک پزشکی در کوتاه مدت هم میتوان نتیجه گرفت رتبه ۳۸قطعا در یکی از دانشگاههای شهرستان پذیرفته خواهند شد.

توجه تنها رتبه ۳۸دانشجوی همپا بوده است .